Cenník

V rámci pohrebných služieb Vám naša spoločnosť ponúka:

...u nás zabezpečíte všetko za výhodné ceny a vybavíte všetky náležitosti kompletne na jednom mieste!!!

Cenník služieb:

Názov služby Jednotka Cena s DPH
Použitie chladiaceho zariadenia (každý započatý deň) 1 deň 7,00 €
Pridelenie jedného nového hrobového miesta k následnému pochovaniu 1 krát 5,00 €
Pridelenie jedného nového hrobového miesta bez následného pochovania 1 krát 3330,00 €
Povolenie na montáž alebo úpravu pomníka 1 krát 5,00 €
Povolenie na výstavbu základov pre pomník 1 krát 35,00 €
Povolenie k vstupu pohrebnej služby na pohrebisko 1 krát 35,00 €
Povolenie k vjazdu motorového vozidla na cintorín pre nájomcu 1 krát 2,00 €
Povolenie k vjazdu motorového vozidla na cintorín pre podnikateľské subjekty 1 krát 5,00 €
Vyhľadanie hrobového alebo urnového miesta v evidencii 1 krát 1,00 €
Vyhľadanie hrobového alebo urnového miesta v evidencii a priamo na cintoríne 1 krát 20,00 €
Služby poskytnuté prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku 1 krát 90,00 €
Výkop hrobu pre dospelú osobu 1 krát 95,00 €
Výkop prehĺbeného hrobu 1 krát 107,00 €
Výkop detského hrobu 1 krát 39,00 €
Výkop pre jednomiestnu podzemnú kryptu 1 krát 107,00 €
Výkop pre dvojmiestnu podzemnú kryptu 1 krát 169,00 €
Exhumácia pri dobe tlenia do 10 rokov 1 krát 500,00 €
Exhumácia pri dobe tlenia do 20 rokov 1 krát 250,00 €
Exhumácia pri dobe tlenia do 30 rokov 1 krát 170,00 €
Exhumácia pri dobe tlenia nad 30 rokov 1 krát 120,00 €
Sociálny pohreb bez obradu (pochovanie) 1 krát 330,00 €
Sociálny pohreb bez obradu (kremácia) 1 krát 300,00 €
Založenie trávnika 1 m2 4,00 €
Sústredenie 1100 l kontajneru k odvozu 1 kus 3,30 €
Jazdný výkon 1 km 0,70 €
Zber smetia mimo kontajnerov (každých započatých 15 min.) 15 min. 2,50 €
Ručné zametanie 1 m2 0,20 €
Ručné odstraňovanie blata z nánosov 1 m2 0,35 €
Kosenie trávnatých porastov, hrabanie a odvoz 1 m2 0,07 €
Kosenie ruderálneho porastu, hrabanie a odvoz 1 m2 0,10 €
Vyhrabávanie trávnatých porastov 1 m2 0,30 €
Orez stromov alebo krov bez použitia plošiny do 3m – priemer konára do 50mm 1 kus 0,50 €
Orez stromov alebo krov bez použitia plošiny do 3m – priemer konára do 100mm 1 kus 1,20 €
Orez stromov alebo krov bez použitia plošiny do 3m – priemer konára do 300mm 1 kus 8,00 €
Orez stromov alebo krov bez použitia plošiny do 3m – priemer konára nad 300mm 1 kus 29,00 €
Orez stromov s použitím plošiny nad 3m – priemer konára do 50mm 1 kus 2,30 €
Orez stromov s použitím plošiny nad 3m – priemer konára do 100mm 1 kus 5,30 €
Orez stromov s použitím plošiny nad 3m – priemer konára do 300mm 1 kus 20,00 €
Orez stromov s použitím plošiny nad 3m – priemer konára nad 300mm 1 kus 53,00 €
Orez a tvarovanie živých plotov 1 m2 0,90 €
Výsadba stromov a krov 1 kus 1,70 €
Výrub stromov - priemer kmeňa do 300mm 1 kus 76,00 €
Výrub stromov - priemer kmeňa do 500mm 1 kus 215,00 €
Výrub stromov - priemer kmeňa do 700mm 1 kus 530,00 €
Výrub stromov - priemer kmeňa do 900mm 1 kus 995,00 €
Výrub stromov - priemer kmeňa nad 900mm 1 kus 1325,00 €
Odstraňovanie snehu – ručné 1 m2 0,27 €
Odstraňovanie snehu – strojné 1 m2 0,17 €
Ručný posyp chodníkov 1 m2 0,07 €
Úprava komunikácií a rozhrnutie drvy 1 m2 1,50 €
Nájom za štandardné hrobové miesto na 10 rokov 1 hr./10 r. 120,00 €
Nájom za detské hrobové miesto na 10 rokov 1 hr./10 r. 80,00 €
Nájom za urnové hrobové miesto na 10 rokov 1 hr./10 r. 80,00 €
Prevoz zosnulého a smútočných potrieb * 1 km 0,80 €
Stojné pohrebného vozidla (každých započatých 15 min.) * 15 min 6,50 €
Prevoz zosnulého z patológie do domu smútku v rámci mesta Prešov 1 krát 19,00 €
Práca posádky pohrebného vozidla (každých započatých 15 min.) * 15 min 8,00 €
Uloženie zosnulého do patologického vaku (vrátane ceny za vak) * 1 krát 19,00 €
Umytie, oblečenie a úprava zosnulého * 1 krát 52,00 €
Manipulácia s ľudskými pozostatkami v pokročilom štádiu rozkladu * 1 krát 150,00 €
Uloženie zosnulého do rakvy a úprava v nej * 1 krát 15,00 €
Manipulácia s rakvou so zosnulým * 1 krát 15,00 €
Vystavenie zosnulého k rozlúčke v miestnosti (každá započatá hodina) * 1 krát 15,00 €
Vystavenie vencov a smútočných potrieb v obradnej sieni * 1 krát 16,00 €
Prepožičanie exkluzívnych vencov na jeden obrad * 1 krát 6,00 €
Prepožičanie stojana s nádobkou na hlinu pri pochovávaní * 1 krát 6,00 €
Prepožičanie obradnej miestnosti (každá započatá hodina) * 1 hod. 50,00 €
Reprodukovaná hudba pri obrade (vrátane poplatku SOZA) 1 krát 11,00 €
Prepožičanie prenosného ozvučovacieho zariadenia na jeden obrad * 1 krát 9,00 €
Služby obradníka pred a počas pohrebu * 1 krát 27,00 €
Nosiči rakvy, smútočných potrieb a vencov * 1 osoba 17,00 €
Vybavenie náležitostí pohrebu (bez matriky) 1 kus 18,00 €
Preprava autom pri vybavovaní kompletných služieb 1 km 0,80 €
Automobil v pohrebnom sprievode * 1 krát 19,00 €
Úschova urny (každý započatý mesiac) 1 mesiac 9,00 €
Odkrytie zeminy z krypty * 1 krát 89,00 €
Otvorenie a uzavretie náhrobku (krycej dosky) do 400kg * 1 krát 50,00 €
Za každých ďalších započatých 100kg hmotnosti krycej dosky * 100 kg 15,00 €
Spustenie rakvy do hrobu * 1 krát 45,00 €
Spustenie rakvy do detského hrobu * 1 krát 15,00 €
Uloženie urny do hrobu * 1 krát 20,00 €
Vysypanie popola do spoločného hrobu alebo na rozptylovú lúčku * 1 krát 10,00 €
Osadenie dreveného kríža na hrobovom mieste * 1 krát 13,00 €
Vystavenie potvrdenia o pohrebe * 1 krát 1,00 €
Zisťovanie hĺbky pochovania sondou * 1 krát 45,00 €
Vytiahnutie a uloženie jedného poschodia panelov hrobky k pochovaniu * 1 krát 39,00 €
Zaliatie panelov cementovou maltou po uložení rakvy * 1 krát 50,00 €
Jednomiestna krypta 1 kus 240,00 €
Montáž jednomiestnej krypty * 1 krát 40,00 €
Dvojmiestna krypta 1 kus 350,00 €
Montáž dvojmiestnej krypty * 1 krát 60,00 €
Podstavcový múrik pod náhrobný kameň 1 kus 99,00 €
Kryptový dlhý panel 1 kus 16,00 €
Kryptový čelný panel 1 kus 12,00 €
Kryptový vrchný panel 1 kus 10,00 €
Kryptový stredný panel 1 kus 9,00 €
Kryptový dolný panel 1 kus 8,00 €
Obsypanie krypty kamennou drťou 1 krát 40,00 €
Základ pre pomník s chodníkom 1 kus 250,00 €
Samostatná panelová urnová schránka 1 kus 100,00 €
Kompletná urnová schránka so základom pre pomník 1 kus 200,00 €
Výstavba chodníka z betónových tvárnic 1 m2 25,00 €
Likvidácia pomníka (vrátane odvozu suti na skládku) * 1 hr. 160,00 €
Nájom za lavičku umiestnenú na cintoríne 1,5 m2 / 5r. 70,00 €
Údržba hrobového miesta 1 hr./1 r. 70,00 €
Poskytnutie videoprezentácie formou fotografií, spracovanie fotografie 1 kus 24,00 €
Pridanie a spracovanie ďalších fotografií 1 kus 2,00 €
Uloženie urny do hrobu s odsunutím krycej dosky * 1 krát 30,00 €
Uloženie urny do detského hrobu resp. na urnové miesto 1 krát 21,00 €
Vybavenie náležitostí na matrike 1 krát 12,00 €
Odnesenie kvetov na hrob po kremícii (max. na 2 hrobové miesta) 1 krát 15,00 €
Vykonanie zmeny nájomcu za života 1 krát 10,00 €
Určenie výkonu stavebných prác - na správe 1 krát 10,00 €
Určenie výkonu stavebných prác - na správe s vytlačením máp 1 krát 15,00 €

* - v prípade, že sa na žiadosť klienta vykonáva daná činnosť mimo pracovnej doby, k položke sa pripočítava prirážka 100% z ceny.
Ceny môžu byť aktualizované o medziročný koeficient inflácie oficiálne vyhlásený Štatistickým úradom SR

Cenník smútočných potrieb:

Názov tovaru Jednotka Cena s DPH
Rakva Sociálna K33 1 kus 89,00 €
Rakva Detská 60-80 K34 1 kus 69,00 €
Rakva Klasik - Bukas K32 1 kus 179,00 €
Rakva M8/P/R 1 kus 229,00 €
Rakva M10/P 1 kus 259,00 €
Rakva M10/V 1 kus 299,00 €
Rakva K 28 - vzor KALA 1 kus 279,00 €
Rakva Flora panonia K 29 1 kus 289,00 €
Rakva smrek K21 1 kus 289,00 €
Rakva K28 - vzor RUŽA 1 kus 289,00 €
Rakva M3/P dub 1 kus 349,00 €
Rakva Posledná večera K 5 1 kus 339,00 €
Rakva Kopula K12 1 kus 459,00 €
Rakva Radika K 14 1 kus 469,00 €
Rakva Dub K31 1 kus 579,00 €
Rakva Kenedy-Royal K18 1 kus 959,00 €
Patologický vak 1 kus 10,00 €
Drevený kríž na označenie hrobu s vysekaným nápisom 1 kus 25,00 €
Tylová prikrývka - biela/zlatá 1 kus 15,00 €
Krížik plast. zlatý, medený 1 kus 7,00 €
Krížik drevo prír.,mahagon,orech 1 kus 10,00 €
Krížik drevený č.519 1 kus 10,00 €
Krížik drevený/PVC 2015 umuč. 1 kus 10,00 €
Krížik drevený prav. 531 1 kus 10,00 €
Krížik plast pravoslávny 2004 1 kus 7,00 €
Parte 5 kusov 3,00 €
Fotografia v rámčeku – formát A4 1 kus 25,00 €
Fotografia v rámčeku – formát A3 1 kus 45,00 €
Dočasná hrobová obruba 1 kus 60,00 €
Tabuľka pre označenia kríža 1 kus 13,00 €
Tabuľka pre označenie rakvy 1 kus 5,00 €

Všetky nami ponúkané služby si môžete objednať v kancelárii Pohrebnej služby mesta Prešov na ul. Krátkej 2 v Prešove (hlavný cintorín, vchod vedľa vchodu do Domu smútku), tel.č. 051/77 241 33, v otváracom čase: pondelok - utorok, 7.00-15.00 hod., streda 7.00-17.00 hod., štvrtok - piatok, 7.00-15.00 hod.

V prípade potreby sme Vám neustále k dispozícii na NON STOP LINKE - 0918 698 213

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a veríme, že budete s našimi službami spokojní!