Postup pri vybavení pohrebu

K vybaveniu pohrebu je potrebné zo strany obstarávateľa doniesť:

Pohrebná služba mesta Prešov zabezpečí:

Pohrebná služba mesta Prešov ponúka:
- široký sortiment smútočných potrieb, krížikov, výber hudby z našej ponuky alebo zabezpečíme reprodukciu hudby podľa vašho výberu, výber kvetov podľa požiadaviek pozostalých.

Vďaka našim komplexným službám ponúkaným na jednom mieste, vybavite všetky náležitosti spojené s pohrebom a hrobovým miestom. ( prevozy, úprava nebohých, vystavenie v rozlúčkovej miestnosti, zabezpečenie smútočnej hudby, kvetov, vybavenie matriky, preprava na cintorín až po spustenie do hrobu s uložením vencov na hrobové miesto)Postup pri vybavení hrobového miesta:

Podľa zákona o pohrebníctve (§ 21 Z.z. č. 131/2010)
právo na užívanie hrobového miesta vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy a následne jej zaplatením v kancelárii Pohrebných služieb na ul. Krátka 2 v Prešove.

Nájomca hrobovéhového miesta je povinný:

(VZN mesta Prešov č.11/2023)

Práva nájomcu:

Výpoveď nájomnej zmluvy:

Ako vybaviť platbu za nájom

Prenajímateľ vyzve nájomcu na zaplatenie nájomného na ďalšie obdobie v trvaní 10 rokov, podľa aktuálneho cenníka prenajímateľa nejneskor tri mesiace pred uplynutím doby, za ktorú je zaplatené. Za doručenie výzvy sa považuje aj uverejnenie výzvy na mieste obvyklom na pohrebisku prípadne na úradnej tabuli prenajímateľa. Možnosti platby – prevodom na účet, šekom, v hotovosti v DS, kartou v DS Pokiaľ nájomca na upozornenie nereaguje a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Ak nájomca nie je známy, uverejní sa výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené.