Verejná vyhláška

Na základe vykonanej pasportizácie cintorínov (Soľnobanský, Zlatobanský, Dúbrava, Kalvária a Pod Šalgovíkom) a v súvislosti s pripravovanou verejnou vyhláškou, žiadame rodinných príslušníkov a pozostalých spomenutých cintorínov, aby sa prihlásili k jednotlivým hrobovým miestam a poskytli svoje údaje potrebné pre uzavretie budúcej nájomnej zmluvy do kancelárie Pohrebných služieb na ul. Krátka 2 v Prešove – tel.č. 051/77 241 33.

Vychádzajúc zo Zákona o pohrebníctve: „Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka: ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.“ (Z.z. č.131/2010 § 21 ods.4)

Na základe citovaného zákona, v snahe predísť možným nedorozumeniam sa na Vás obraciame s prosbou, aby sa rodinní príslušníci vopred dohodli, kto prevezme tento nájomný vzťah.

VZN č.11/2023 - prevádzkový poriadok pohrebísk vo vlastníctve mesta