Neplatiči

Na základe platného prevádzkového poriadku pohrebísk vo vlastníctve mesta Prešov žiadame všetkých, ktorí si nesplnili povinnosť zaplatenia nájomného za hrobové miesto, aby tak bezodkladne urobili. V prípade neuhradenia nájomného bude Vaše hrobové miesto zrušené v súlade s VZN mesta Prešov č. 11 /2023 .

Možnosti platby – prevodom na účet, šekom, v hotovosti v DS, kartou v DS.